Regulamin sklepu internetowego

Par. 1. [Postanowienia ogólne]

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.zadurski.com [zwanego dalej Sklepem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:
(a) sprzedawcą jest administrator,
(b) kupującym jest użytkownik sklepu.

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty

b) formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;
c) informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
d) Sklep – sklep internetowy zadurski.com prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: zadurski.com i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
e) spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;
f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i zbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).
g) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
h) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
i) towar – produkty oferowane do zakupu w sklepie;
j) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;
k) użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;
l) zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Par. 2. [Informacje podstawowe i techniczne]

Administratorem Sklepu jest Fundacja Integra Lab, z siedzibą w Gdańsku (80-236) przy Al. Grunwaldzkiej 5. Numer KRS 0001031279 NIP: 9571157225 REGON: 52506404800000.

Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) tematyczne strony internetowe;
Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów
a) przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
b) rozdzielczość: 1024×768,
c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.
Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

Par. 3. [Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]

Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie.
Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu.
Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami sklepu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Par. 4. [Odpowiedzialność]

Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3 ust. 2 regulaminu.
Administrator nie odpowiada w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych
b) treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu
c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
d) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi,
e) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych
Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:
a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

Par. 6. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.
Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

Par. 7. [Prawa autorskie]

Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Par. 8. [Przetwarzanie danych osobowych]

Administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204
b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
b) adres korespondencyjny,
e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

Par. 9. [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży]

Umowa sprzedaży usługi zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zamówienia
W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.

Par. 10. [Cena usług]

Wszystkie ceny sprzedaży usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży uslug znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych uług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
na rachunek bankowy sprzedawcy za pomocą systemu płatności PayU

Par. 11. [Składanie zamówienia]

Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży usługi. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.

Par. 12. [Odwołanie warsztatów]

W przypadku zebrania się niewystarczającej liczby osób, warsztaty lub szkolenia stacjonarne mogą zostać odwołane przez zadurski.com
W przypadku odwołania wydarzenia, zadurski.com poinformuje zapisane osoby drogą mailową na adres e-mail użyty podczas składania zamówienia oraz zwróci opłatę rezerwacyjną w ciągu 14 dni, na konto bankowe wskazane przez klienta.

Par. 13. [Reklamacje]

1. Usługobiorcy mogą składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących Usług, listem poleconym nadanym na dane wskazane we wstępie Regulaminu.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: a) oznaczenie Usługobiorcy, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;
b) datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Reklamacja może dotyczyć zablokowania przez Usługodawcę dostępu do Konta lub usunięcia Konta w związku z naruszeniem Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w zakresie opisanym w zdaniu pierwszym, Usługobiorca zwraca się do Usługodawcy z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o zablokowaniu dostępu do Konta lub jego usunięciu. W reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest ustosunkować się do otrzymanego uzasadnienia i złożyć wyjaśnienia. Usługodawca może Konto odblokować lub przywrócić.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby nie było to możliwe, informuje zgłaszającego o innym terminie rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza uznania jej przez Usługodawcę.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca zawiadamia zgłaszającego niezwłocznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adresy podane w zgłoszeniu.

Par. 14. [Odstąpienie od umowy]

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku usług, lub w przypadku towarów, od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

2. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwroty płatności zostaną dokonane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Wyjątki od prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał pełną usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po pełnym wykonaniu usługi przez sprzedawcę, straci prawo do odstąpienia od umowy;

b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Par. 15. [Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.

Par. 16. [Zmiana regulaminu]

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej zadurski.com
O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej

Par. 17. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

Par. 18. [Wejście w życie]
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, tj. 05.02.2024r.

Shopping Cart
Scroll to Top